OBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

(25/05/2018)


ÚVODNÍ INFORMACE

Přístup k internetovým stránkám a jejich užívání se řídí těmito Obecnými podmínkami pro užívání stránek a použitelnými zákony a předpisy.

Přístup k webovým stránkám není zpoplatněn kromě napojení na vašeho operátora. K napojení a přístupu k webovým stránkám je nutné, aby Uživatel úplně a bez výhrad přijal tyto Obecné uživatelské podmínky.

Náplní internetových stránek je shromažďovat a zveřejňovat Názory a případné odpovědi Prodejen na tyto Názory. Předložením Názoru Uživatel souhlasí s tím, že ho společnost C Automobil Import s.r.o. zveřejní či nikoli podle znění a podmínek těchto Obecných uživatelských podmínek.

ČLÁNEK 1 - DEFINICE

Níže uvedené termíny začínající na velké písmeno mají následující význam:

« Názor » : názor zákazníka nepodnikatele na Prodejnu ohledně kvality služeb této Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. K názoru se přidá Známka.

« Obecné uživatelské podmínky » : tyto Obecné uživatelské podmínky pro užívání Internetových stránek.

« Zkušenost zákazníka » : u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu v Prodejně.

« Správce fóra » : provozovatel služeb společnosti C Automobil Import s.r.o. pověřený spravováním fóra podle článku 4.

« Známka » : ohodnocení kvality služeb Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. Tyto známky autor Názoru uděluje při vyslovení svého Názoru.

« Prodejna » : prodejna Citroën účastnící se akce společnosti C Automobil Import s.r.o.při shromažďování a zveřejňování Názorů na Internetových stránkách.

« Internetové stránky » : internetové stránky dostupné na adrese www.citroen-advisor.cz.

« Uživatel » : fyzická osoba, která navštíví Internetové stránky za účelem jejich prohlédnutí nebo vyjádření svého názoru.

ČLÁNEK 2 - ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Internetové stránky zveřejňuje společnost C Automobil Import s.r.o., společnost s ručením omezeným, se základním kapitálem 15.800.000,- Kč, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 80269.

Directeur de la publication : Linda Jackson
Responsable du Site : Stéphane Salomon
Adresse e-mail de contact : rlc@citroen.com

Poskytovatel Internetových stránek:
C Automobil Import s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

ČLÁNEK 3 – SHROMAŽĎOVÁNÍ NÁZORŮ

3.1   Spontánně vyjádřený Názor

Uživatel má možnost spontánně navštívit Internetové stránky nebo internetové stránky Prodejny dostupné na adrese www.dealer.citroen.cz/dealers Prodejny. Na jejích stránkách může Uživatel rovněž vidět průměr Známek, které daná Prodejna dostala při prodeji, a to co se týče kvality poskytovaných služeb, tak i počtu příslušných Názorů. Aby se Uživatel dověděl o hodnocení Prodejny a o Názorech více nebo aby podal svůj vlastní Názor na tuto Prodejnu, musí Uživatel kliknout na link « Více », který ho povede k Internetovým stránkám. Na úvodní stránce Internetových stránek Uživatel může číst Názory na dotyčnou Prodejnu, přičemž defaultně se zveřejněné Názory týkají kvality služeb poskytovaných při koupi nového vozu.

K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat následovně:
  - Etapa 1 : Uživatel musí dát Známku Prodejně zobrazenými hvězdičkami a pak kliknout a Známku potvrdit. Hvězdičky mají následující význam :
 • 1 hvězdička : velmi slabá
 • 2 hvězdičky: slabá
 • 3 hvězdičky: průměrná
 • 4 hvězdičky: dobrá
 • 5 hvězdiček: velmi dobrá
 • Uživatel pak musí dát svůj Názor a kliknout na « Potvrdit » a dostane se tak na další etapu.
  - Etapa 2 : Uživatel musí vyplnit povinná políčka :
 • Křestní jméno (které bude zveřejněno s Názorem)
 • Příjmení (ze kterého bude s Názorem zveřejněno jen počáteční písmeno)
 • E-mailová adresa
 • Značka/Model vozu
 • SPZ vozu
 • Den Zkušenosti zákazníka
 • Den Zkušenosti zákazníka
K potvrzení svého Názoru musí Uživatel přijmout Obecné uživatelské podmínky a kliknout na « Potvrdit ». Autor Názoru pak dostane e-mail od společnosti C Automobil Import s.r.o., kterou se potvrdí daná e-mailová adresa. Tento e-mail obsahuje link, na který autor Názoru musí kliknout, aby svou adresu potvrdil. Když je adresa potvzena, Názor je zaslán Správci fóra za účelem jeho zpracování podle zásad uvedených v článku 4 zde níže. Uživatel je informován e-mailem o zveřejnění či nikoliv svého Názoru.

Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka.

3.2   Vyžádaný Názor

Společnost C Automobil Import s.r.o. může také Uživatele požádat, aby vyjádřil svůj Názor. Je mu zaslán e-mail do 30 dnů po dni Zkušenosti zákazníka, kde je vyzván, aby vyjádřil svůj Názor na kvalitu příslušných služeb Prodejny. E-mail obsahuje link na Internetové stránky platný 30 dní ode dne Zkušenosti zákazníka. K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat podle etap 1 a 2 popsaných v čl. 3.1 a přijmout Obecné uživatelské podmínky.

Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka, pokud se autor nerozhodne, že přidá 2. Názor podle následujícího odstavce.

Společnost C Automobil Import s.r.o. může požádat autora Názoru o přidání 2. Názoru. V tom případě má autor 2 možnosti : přidat 2. Názor a s ním i Známku, což pak bude zveřejněno s jeho prvním Názorem nebo přidat 2. Názor se Známkou, a tak zrušit a nahradit 1. Názor a 1. Známku.

3.3   Prohlášení autora Názoru

  Vyjádřením Názoru on-line autor potvrzuje, že :
 • může být kontaktován společností C Automobil Import s.r.o. a/nebo Správcem fóra za účelem identifikace a případně kontaktů a Prodejnou za účelem případných kontaktů;
 • není v situaci střetu zájmů, tedy že nemá žádný zájem on-line ani na Prodejně ani na C Automobil Import s.r.o. (zaměstnanci Prodejen, společnosti C Automobil Import s.r.o. a skupiny PSA Peugeot Citroën se nemohou zúčastnit);
 • má osobní Zkušenost zákazníka.

3.4   Údaje uchovávané společností C Automobil Import s.r.o.

Za účelem potvrzení existence Zkušeností zákazníka a totožnosti autorů Názorů, ukládá si C Automobil Import s.r.o. adresu IP, e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, značku/model a SPZ vozu, den Zkušenosti zákazníka a podání Názor, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou v databázi C Automobil Import s.r.o. zakódovány.

ČLÁNEK 4 – SPRAVOVÁNÍ FÓRA

Názory a reakce Prodejen jsou « a priori », tedy před uveřejněním na Internetový stránkách, zpracovány lidmi. Správce fóra vyhodnotí obsah Názorů a dopovědí Prodejen a rozhodne, zda je zveřejní či nikoli. Správce fóra má proto přístup k údajům o totožnosti autora Názoru, aby se s ním kdyžtak mohl spojit a ověřit jeho Názory.

Doba zpracování je stejná pro všechny Názory, pozitivní i negativní.

Cílem zpracování je ověřit, že jsou Názory a odpovědi Prodejen v souladu s českým právním řádem a s Obecnými uživatelskými podmínkami. V případě nesouladu nebudou Názory a odpovědi Prodejen zveřejněny.
  Názory a odpovědi Prodejen může Správce fóra zamítnout, pokud :
 • jsou v rozporu se zákony, obsahují nemístné, vulgární, pomlouvačné, výhružné či obscénní poznámky nebo poškozují právo na duševní vlastnictví třetích osob (jiné jmenované značky apod.);
 • obsahují informace o soukromém životě (jmenování třetích osob bez jejich výslovného souhlasu, komentáře o fyzickém vzhledu či o osobních vlastnostech atd.) nebo důvěrné informace (telefony, adresy, e-maily, VIN, SPZ, číslo složky klienta, bankovní spojení atd.) nebo webové stránky, hypertextové linky, URL;
 • týkají se jiných věcí než kvality služeb Prodejny při koupi nového vozu nebo služeb autodílny (příklad zamítnutí : Názor na výrobek či jeho technické vlastnosti, dokumentaci, politiku záruky atd.);
 • jsou nesrozumitelné (řada slov nedávající smysl, špatně napsaný a tedy nesrozumitelný text, text psaný jinak než v českém jazyce);
 • obsahují číselné údaje (částky nebo procenta) o obchodní politice Prodejny nebo společnosti C Automobil Import s.r.o. (slevy, zpětvzetí, fakturace, zlevněné tarify atd.);
 • jsou zdvojeným příspěvkem (stejný autor a stejná Zkušenost zákazníka);
 • obsahují odkaz na soudní řízení nebo výroky, které by mohly vést k občanské či trestní odpovědnosti Prodejny nebo společnosti C Automobil Import s.r.o.;
 • obsahují komentář, který není v souladu se Známkou nebo s předmětnou službou (koupě nového auta, když se jednalo o práci autodílny a naopak);
 • týkají se nebo uvádějí jinou Prodejnu, než která prodala nový vůz nebo poskytla práce autodílny (není dovoleno porovnávat Prodejny);
 • obsahují konkrétní prvky střetu zájmů (zaměstnanci Prodejen, C Automobil Import s.r.o. a skupiny PSA Peugeot Citroën se nemohou účastnit);
 • jsou podávány podnikateli (přijatelné jsou pouze Názory fyzických osob, které nejsou podnikateli);
 • týkají se Uživatele, který podal chybné informace o totožnosti nebo v rozporu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami nebo Zkušenost zákazníka nezažil osobně.
Při zamítnutí z jednoho z výše uvedených důvodů jsou podle situace autor Názoru nebo Prodejna informováni e-mailem. Autor Názoru a/nebo Prodejna mohou případně poslat nový Názor nebo novou odpověď do 30 kalendářních dní ode dne Zkušenosti zákazníka.

ČLÁNEK 5 – ZPĚTNÁ VAZBA A ZVEŘEJŇOVÁNÍ NÁZORŮ

5.1   Zpětná vazba

Zaslané Názory, zpracované a v souladu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami jsou zveřejněny na Internetových stránkách na stránce věnované Názorům dané Prodejny po dobu jednoho roku od jejich zveřejnění.

Názory budou na Internetových stránkách zveřejněny v plném znění od posledního k nejstaršímu, a to maximálně do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zaslání Názoru. Datum zaslání Názoru, den Zkušenosti zákazníka, křestní jméno a první písmeno příjmení autora Názoru, model jeho vozu a Známka, kterou dal Prodejně se zveřejní vedle Názoru. Takto zveřejněné Názory lze třídit podle data zaslání, Známky nebo užitečnosti Názoru.

Počet Názorů a průměrná známka se také zveřejňují na stránkách dané Prodejny, k nimž je přístup přes adresu www.dealer.citroen.cz/dealers. Prodejny. Nicméně detail Známek a obsah Názorů lze číst pouze na stránce Internetových stránek týkající se Názorů na danou Prodejnu.

  K průměru Známek se přidá celkový počet Názorů s ní spojených a vypočítá se podle následujícího pravidla pro výpočet :
 • od 1 do 1,24 = 1 hvězdička
 • od 1,25 do 1,74 = 1 a půl hvězdičky
 • od 1,75 do 2,24 = 2 hvězdičky
 • od 2,25 do 2,74 = 2 a půl hvězdičky
 • od 2,75 do 3,24 = 3 hvězdičky
 • od 3,25 do 3,74 = 3 a půl hvězdičky
 • od 3,75 do 4,24 = 4 hvězdičky
 • od 4,25 do 4,74 = 4 a půl hvězdičky
 • od 4,75 = 5 hvězdiček

5.2   Nahlásit nedovolené použití

Každý může společnosti C Automobil Import s.r.o. nahlásit, že nějaký Názor nebo odpověď Prodejny má nedovolený obsah kliknutím na link « Nahlásit nedovolené použití » na Internetových stránkách. Poté stačí vyplnit příslušný formulář, uvést své jméno a příjmení a důvod žádosti o vymazání Názoru nebo odpovědi Prodejny.

Potvrzením tohoto formuláře se automaticky odešle varovná zpráva Správci fóra, tkerý rozhodne o zachování nebo vymazání Názoru či odpovědi dané Prodejny. Správce fóra odpoví e-mailem osobě, která nahlásila nedovolené použití a vysvětlí svůj postoj.

Ostatně pokud je obsah považován za nedovolený, bude Názor a odpověď Prodejny případně stažen a jeho autor dostane e-mail s informací o důvodu vymazání.

5.3   Doba zveřejnění Názoru a archivace

Autor nemůže Názor změnit po jeho zveřejnění.

Názory jsou zveřejněny na Internetových stránkách jeden rok, pokud autor Názor výslovně nepožádá, aby byl Názor ze stránek stažen. Za tím účelem musí zaslat e-mail na adresu informace@citroen.com a udat datum svého Názoru nebo kliknout na link uvedený v e-mailu s potvrzením zveřejnění jeho Názoru. V tom případě už autor nemůže zaslat další Názor na tutéž Zkušenost zákazníka.

Názor však bude uložen v databázi C Automobil Import s.r.o. po dobu 5 (pěti) let.

ČLÁNEK 6 – PRÁVO PRODEJNY NA ODPOVĚĎ

  Prodejna má právo odpovědět na každý Názor, který se jí týká. Za tím účelem může:
 • pro autora Názoru podat upřesnění nebo podat svoji verzi, pokud nesouhlasí s uveřejněným Názorem;
 • poděkovat autorovi za jeho Názor.
Odpovědi Prodejen jsou « a priori » zpracovány lidmi za stejných podmínek jako Názory. Opověď Prodejny pak může Správce fóra zamítnout z důvodů uvedených v článku 4.

Odpověď Prodejny, která byla zaslána, prověřena a odpovídající Obecným uživatelským podmínkám je zveřejněna vedle Názoru do 7 (sedmi) kalendářních dnů od svého zaslání.

Odpovědi Prodejny se zveřejní na Internetových stránkách po stejnou dobu jako Názor, k němuž se vztahují.

ČLÁNEK 7 – PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Společnost C Automobil Import s.r.o. vytvořila Internetové stránky k osobní informaci Uživatelů a Prodejen. Není možnáé žádné komerční využití, ani částečné, uvedených údajů bez předchozího písemného souhlasu C Automobil Import s.r.o.

  C Automobil Import s.r.o. Uživatele upozorňuje, že mnoho prvků Internetových stránek:
 • je chráněno právními předpisy týkajícími se autorského práva : Mohou to být zejména fotografie, články, kresby, animované sekvence, elektronické audio a video nahrávky... ;
 • je chráněno právnímo předpisy týkajícími se ochranných známek : a to zejména známky « Citroën », « dvojitý šíp » (logo Citroën), polo-designové známky « PSA Peugeot Citroën» a známek modelů vozů.
Takto chráněné prvky jsou vlastnictvím společnosti a jejích poboček a/nebo třetích osob, které společnost Automobiles Citroën a C Automobil Import s.r.o. oprávnily k jejich užívání. V důsledku toho jakákoliv reprodukce, zobrazování, užívání, úprava, změna, vkládání, překládání, komercializace částečná i úplná jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv formou a na jakémkoliv nosiči (papírovém, elektronickém...) z celých Internetových stránek nebo jejich části se zakazuje, pokud není předem písemně schválena společností Automobiles Citroën či C Automobil Import s.r.o. a s výhradou výjimek dle právního řádu České republiky.

ČLÁNEK 8 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1   Osobní údaje

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Správce a zpracovatel
Osobní údaje zpracovává společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 262 13 664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80269, informace@citroen.com / tel. číslo +420 222 352 277, jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména členům distribuční sítě Citroën).

Subjekt údajů
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon.

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Předávání údajů do třetích zemí
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů
  Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „Odhlásit z odběru Newsletterů“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce (informace@citroen.com) nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.
Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce (informace@citroen.com) nebo písemně na adrese správce: C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Informace o přijatých opatřeních
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady
Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
b) odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo na přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.
Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

8.2   Cookies

Uživatel je informován, že Internetové stránky zavedly systém cookies. Uživatel je tak informován, že během jeho návštěvy Internetových stránek se mohou na jeho internetovém prohlížeči automaticky nainstalovat cookies.

Cookies jsou složky zasílané na hard disk Uživatelů, aby jim umožnili snazší prohlížení Internetových stránek a vytvářet statistiky o jejich navštěvování. Tyto cookies rozhodně neobsahují nominální informace.

Uživatel může zasílání cookies deaktivovat změnou nastavení parametrů svého prohlížeče.

ČLÁNEK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Zavedení hypertextového odkazu na Internetové stsránky vyžaduje předběžný písemný souhlas společnosti C Automobil Import s.r.o.

V žádném případě však není možné připisovat společnosti C Automobil Import s.r.o. odpovědnost za obsah webových stránek, s nimiž by byly Internetové stránky spojeny hypertextovým odkazem nebo jiným druhem spojení. Je v odpovědnosti Uživatele, aby si zjistil obecné podmínky užíván ostatních webových stránek.

ČLÁNEK 10 – BEZPEČNOST

Uživatel se zavazuje, že při používání Internetových stránek neprovede žádné kroky, které by mohly vést k zavirování a k informatickým, funkčním poruchám nebo by mohly poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky. Uživatel se zejména zavazuje, že v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami bude poskytovat pouze důvěryhodné a neurážlivé informace, údaje, dokumenty, složky, které nemohou poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky.

Uživání, které bude vycházet z Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky, musí dodržovat národní i mezinárodní právní předpisy a práva třetích osob a nesmí poškodit dobré jméno společnosti Automobiles Citroën a C Automobil Import s.r.o., a to z žádného důvodu a žádnou formou. Uživatel zejména společnost C Automobil Import s.r.o. zaručuje proti jakékoliv činnosti třetích jakékoliv činnosti třetích osob spojené s obsahem informací poskytnutých Uživatelem v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami, a to zejména co se týče poškození práv na ochranu osobnosti, práva na ochranu duševního vlastnictví, narušení veřejného pořádku, dobrých mravů, respektování soukromého života (práva k vlastnímu vzhledu atd.) nebo porušení platných trestně-právních předpisů vnitrostátního a/nebo mezinárodního práva. Uživatel se za tímto účelem zavazuje, že společnosti Automobiles Citroën a C Automobil Import s.r.o. uhradí veškeré výdaje, poplatky a náklady, které by musela nést, včetně honorářů a přiměřených výdajů na konzultace Automobiles Citroën a C Automobil Import s.r.o.

ČLÁNEK 11 – VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel používá Internetové stránky pouze na svoji výlučnou odpovědnost. C Automobil Import s.r.o. a její pobočky nemohou být volány k odpovědnosti za přímé či nepřímé škody, a to zejména škody materiální, ztráty údajů nebo programu, finanční škody plynoucí z používání Internetových stránek nebo s nimi spojených stránek.

Internetové stránky jsou přístupné přes itnernetovou síť. Za tímto účelem se připomíná, že internet je otevřená a neformální síť tvořená vzájemným propojením informatických sítí na mezinárodní úrovni. Správa internetu nepodléhá žádné centrální organizaci a každá část této sítě patří nezávislému veřejnému či soukromému subjektu. Její fungování tedy spočívá pouze na spolupráci mezi operátory jednotlivých sítí bez povinnosti dodávky či kvality dodávky mezi operátory. Sítě mohou mít různou kapacitu přenášení dat a vlastní politiku užívání. Nikdo nemůže zaručit dobré fungování internetu jako celku. C Automobil Import s.r.o. tudíž nepřijímá žádnou odpovědnost či záruky v případě špatného fungování internetu (zpoždění při odesílání nebo jiné nedostatky funkčnosti).

ČLÁNEK 12 – DOČASNÉ PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PŘÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

C Automobil Import s.r.o. může kdykoliv dočasně přerušit a zastavit přístup Uživatele na Internetové stránky v případě porušení těchto Obecných uživatelských podmínek Uživatelem, a to bez poškození ostatních práv a činností ve prospěch společnosti C Automobil Import s.r.o., v případě technických problémů spojených s infrastrukturou vytvořenou k zavedení a fungování Internetových stránek anebo v případě údržby Internetových stránek.

ČLÁNEK 13 – POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Internetové stránky a tyto Obecné uživatelské podmínky se řídí výhradně českým právním řádem.

V případě sporu mezi stranami se tyto budou snažit o smírčí řešení. Pokud ke smírčí dohodě nedojde, bude příslušný obecný soud vybrán podle právních předpisů českého právního řádu.

ČLÁNEK 14 – AKTUALIZACE OBECNÝCH PODMÍNEK

Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo bez předběžného oznámení upravovat a aktualizovat tyto Obecné uživatelské podmínky a všechny prvky na Internetových stránkách.

Uživatel se musí s těmito úpravami vypořádat, tak že se seznámí s Obecnými uživatelskými podmínkami při každém připojení na Internetové stránky. Má se za to, že Uživatel souhlasil s Obecnými uživatelskými podmínkami v jejich poslední verzi při každém připojení na Internetové stránky.