OBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

(04/02/2016)

ÚVODNÍ INFORMACE

Přístup k internetovým stránkám a jejich užívání se řídí těmito Obecnými podmínkami pro užívání stránek a použitelnými zákony a předpisy.

Přístup k webovým stránkám není zpoplatněn kromě napojení na vašeho operátora. K napojení a přístupu k webovým stránkám je nutné, aby Uživatel úplně a bez výhrad přijal tyto Obecné uživatelské podmínky.

Náplní internetových stránek je shromažďovat a zveřejňovat Názory a případné odpovědi Prodejen na tyto Názory. Předložením Názoru Uživatel souhlasí s tím, že ho společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. zveřejní či nikoli podle znění a podmínek těchto Obecných uživatelských podmínek.

ČLÁNEK 1 - DEFINICE

Níže uvedené termíny začínající na velké písmeno mají následující význam :

« Názor » : názor zákazníka nepodnikatele na Prodejnu ohledně kvality služeb této Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. K názoru se přidá Známka.

« Obecné uživatelské podmínky » : tyto Obecné uživatelské podmínky pro užívání Internetových stránek.

« Zkušenost zákazníka » : u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu v Prodejně.

« Správce fóra » : provozovatel služeb společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. pověřený spravováním fóra podle článku 4.

« Známka » : ohodnocení kvality služeb Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. Tyto známky autor Názoru uděluje při vyslovení svého Názoru.

« Prodejna » : prodejna Citroën účastnící se akce společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.při shromažďování a zveřejňování Názorů na Internetových stránkách.

« Internetové stránky » : internetové stránky dostupné na adrese www.citroen-advisor.cz.

« Uživatel » : fyzická osoba, která navštíví Internetové stránky za účelem jejich prohlédnutí nebo vyjádření svého názoru.

ČLÁNEK 2 - ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Internetové stránky zveřejňuje společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., společnost s ručením omezeným, se základním kapitálem 15.800.000,- Kč, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 80269.

Directeur de la publication : Linda Jackson
Responsable du Site : Stéphane Salomon
Adresse e-mail de contact : rlc@citroen.com

Poskytovatel Internetových stránek :
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

ČLÁNEK 3 – SHROMAŽĎOVÁNÍ NÁZORŮ

3.1   Spontánně vyjádřený Názor

Uživatel má možnost spontánně navštívit Internetové stránky nebo internetové stránky Prodejny dostupné na adrese www.dealer.citroen.cz/dealers Prodejny. Na jejích stránkách může Uživatel rovněž vidět průměr Známek, které daná Prodejna dostala při prodeji, a to co se týče kvality poskytovaných služeb, tak i počtu příslušných Názorů. Aby se Uživatel dověděl o hodnocení Prodejny a o Názorech více nebo aby podal svůj vlastní Názor na tuto Prodejnu, musí Uživatel kliknout na link « Více », který ho povede k Internetovým stránkám. Na úvodní stránce Internetových stránek Uživatel může číst Názory na dotyčnou Prodejnu, přičemž defaultně se zveřejněné Názory týkají kvality služeb poskytovaných při koupi nového vozu.

K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat následovně :
  - Etapa 1 : Uživatel musí dát Známku Prodejně zobrazenými hvězdičkami a pak kliknout a Známku potvrdit. Hvězdičky mají následující význam :
 • 1 hvězdička : velmi slabá
 • 2 hvězdičky: slabá
 • 3 hvězdičky: průměrná
 • 4 hvězdičky: dobrá
 • 5 hvězdiček: velmi dobrá
 • Uživatel pak musí dát svůj Názor a kliknout na « Potvrdit » a dostane se tak na další etapu.

  - Etapa 2 : Uživatel musí vyplnit povinná políčka :
 • Křestní jméno (které bude zveřejněno s Názorem)
 • Příjmení (ze kterého bude s Názorem zveřejněno jen počáteční písmeno)
 • E-mailová adresa
 • Značka/Model vozu
 • SPZ vozu
 • Den Zkušenosti zákazníka
 • Den Zkušenosti zákazníka
K potvrzení svého Názoru musí Uživatel přijmout Obecné uživatelské podmínky a kliknout na « Potvrdit ». Autor Názoru pak dostane e-mail od společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., kterou se potvrdí daná e-mailová adresa. Tento e-mail obsahuje link, na který autor Názoru musí kliknout, aby svou adresu potvrdil. Když je adresa potvzena, Názor je zaslán Správci fóra za účelem jeho zpracování podle zásad uvedených v článku 4 zde níže. Uživatel je informován e-mailem o zveřejnění či nikoliv svého Názoru.

Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka.

3.2   Vyžádaný Názor

Společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. může také Uživatele požádat, aby vyjádřil svůj Názor. Je mu zaslán e-mail do 30 dnů po dni Zkušenosti zákazníka, kde je vyzván, aby vyjádřil svůj Názor na kvalitu příslušných služeb Prodejny. E-mail obsahuje link na Internetové stránky platný 30 dní ode dne Zkušenosti zákazníka. K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat podle etap 1 a 2 popsaných v čl. 3.1 a přijmout Obecné uživatelské podmínky.

Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka, pokud se autor nerozhodne, že přidá 2. Názor podle následujícího odstavce.

Společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. může požádat autora Názoru o přidání 2. Názoru. V tom případě má autor 2 možnosti : přidat 2. Názor a s ním i Známku, což pak bude zveřejněno s jeho prvním Názorem nebo přidat 2. Názor se Známkou, a tak zrušit a nahradit 1. Názor a 1. Známku.

3.3   Prohlášení autora Názoru

Vyjádřením Názoru on-line autor potvrzuje, že :
 • může být kontaktován společností CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a/nebo Správcem fóra za účelem identifikace a případně kontaktů a Prodejnou za účelem případných kontaktů ;
 • není v situaci střetu zájmů, tedy že nemá žádný zájem on-line ani na Prodejně ani na CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (zaměstnanci Prodejen, společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a skupiny PSA Peugeot Citroën se nemohou zúčastnit) ;
 • má osobní Zkušenost zákazníka.

3.4   Údaje uchovávané společností CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Za účelem potvrzení existence Zkušeností zákazníka a totožnosti autorů Názorů, ukládá si CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. adresu IP, e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, značku/model a SPZ vozu, den Zkušenosti zákazníka a podání Názor, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou v databázi CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. zakódovány.

ČLÁNEK 4 – SPRAVOVÁNÍ FÓRA

Názory a reakce Prodejen jsou « a priori », tedy před uveřejněním na Internetový stránkách, zpracovány lidmi. Správce fóra vyhodnotí obsah Názorů a dopovědí Prodejen a rozhodne, zda je zveřejní či nikoli. Správce fóra má proto přístup k údajům o totožnosti autora Názoru, aby se s ním kdyžtak mohl spojit a ověřit jeho Názory.

Doba zpracování je stejná pro všechny Názory, pozitivní i negativní.

Cílem zpracování je ověřit, že jsou Názory a odpovědi Prodejen v souladu s českým právním řádem a s Obecnými uživatelskými podmínkami. V případě nesouladu nebudou Názory a odpovědi Prodejen zveřejněny.

Názory a odpovědi Prodejen může Správce fóra zamítnout, pokud :
 • jsou v rozporu se zákony, obsahují nemístné, vulgární, pomlouvačné, výhružné či obscénní poznámky nebo poškozují právo na duševní vlastnictví třetích osob (jiné jmenované značky apod.) ;
 • obsahují informace o soukromém životě (jmenování třetích osob bez jejich výslovného souhlasu, komentáře o fyzickém vzhledu či o osobních vlastnostech atd.) nebo důvěrné informace (telefony, adresy, e-maily, VIN, SPZ, číslo složky klienta, bankovní spojení atd.) nebo webové stránky, hypertextové linky, URL ;
 • týkají se jiných věcí než kvality služeb Prodejny při koupi nového vozu nebo služeb autodílny (příklad zamítnutí : Názor na výrobek či jeho technické vlastnosti, dokumentaci, politiku záruky atd.) ;
 • jsou nesrozumitelné (řada slov nedávající smysl, špatně napsaný a tedy nesrozumitelný text, text psaný jinak než v českém jazyce) ;
 • obsahují číselné údaje (částky nebo procenta) o obchodní politice Prodejny nebo společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (slevy, zpětvzetí, fakturace, zlevněné tarify atd.) ;
 • jsou zdvojeným příspěvkem (stejný autor a stejná Zkušenost zákazníka) ;
 • obsahují odkaz na soudní řízení nebo výroky, které by mohly vést k občanské či trestní odpovědnosti Prodejny nebo společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.;
 • obsahují komentář, který není v souladu se Známkou nebo s předmětnou službou (koupě nového auta, když se jednalo o práci autodílny a naopak) ;
 • týkají se nebo uvádějí jinou Prodejnu, než která prodala nový vůz nebo poskytla práce autodílny (není dovoleno porovnávat Prodejny) ;
 • obsahují konkrétní prvky střetu zájmů (zaměstnanci Prodejen, CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a skupiny PSA Peugeot Citroën se nemohou účastnit) ;
 • jsou podávány podnikateli (přijatelné jsou pouze Názory fyzických osob, které nejsou podnikateli) ;
 • týkají se Uživatele, který podal chybné informace o totožnosti nebo v rozporu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami nebo Zkušenost zákazníka nezažil osobně.

Při zamítnutí z jednoho z výše uvedených důvodů jsou podle situace autor Názoru nebo Prodejna informováni e-mailem. Autor Názoru a/nebo Prodejna mohou případně poslat nový Názor nebo novou odpověď do 30 kalendářních dní ode dne Zkušenosti zákazníka.

ČLÁNEK 5 – ZPĚTNÁ VAZBA A ZVEŘEJŇOVÁNÍ NÁZORŮ

5.1 – Zpětná vazba

Zaslané Názory, zpracované a v souladu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami jsou zveřejněny na Internetových stránkách na stránce věnované Názorům dané Prodejny po dobu jednoho roku od jejich zveřejnění.

Názory budou na Internetových stránkách zveřejněny v plném znění od posledního k nejstaršímu, a to maximálně do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zaslání Názoru. Datum zaslání Názoru, den Zkušenosti zákazníka, křestní jméno a první písmeno příjmení autora Názoru, model jeho vozu a Známka, kterou dal Prodejně se zveřejní vedle Názoru. Takto zveřejněné Názory lze třídit podle data zaslání, Známky nebo užitečnosti Názoru.

Počet Názorů a průměrná známka se také zveřejňují na stránkách dané Prodejny, k nimž je přístup přes adresu www.dealer.citroen.cz/dealers. Prodejny. Nicméně detail Známek a obsah Názorů lze číst pouze na stránce Internetových stránek týkající se Názorů na danou Prodejnu.

K průměru Známek se přidá celkový počet Názorů s ní spojených a vypočítá se podle následujícího pravidla pro výpočet :
 • od 1 do 1,24 = 1 hvězdička
 • od 1,25 do 1,74 = 1 a půl hvězdičky
 • od 1,75 do 2,24 = 2 hvězdičky
 • od 2,25 do 2,74 = 2 a půl hvězdičky
 • od 2,75 do 3,24 = 3 hvězdičky
 • od 3,25 do 3,74 = 3 a půl hvězdičky
 • od 3,75 do 4,24 = 4 hvězdičky
 • od 4,25 do 4,74 = 4 a půl hvězdičky
 • plus de 4,75 = 5 hvězdiček

5.2 – Nahlásit nedovolené použití

Každý může společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. nahlásit, že nějaký Názor nebo odpověď Prodejny má nedovolený obsah kliknutím na link « Nahlásit nedovolené použití » na Internetových stránkách. Poté stačí vyplnit příslušný formulář, uvést své jméno a příjmení a důvod žádosti o vymazání Názoru nebo odpovědi Prodejny.

Potvrzením tohoto formuláře se automaticky odešle varovná zpráva Správci fóra, tkerý rozhodne o zachování nebo vymazání Názoru či odpovědi dané Prodejny. Správce fóra odpoví e-mailem osobě, která nahlásila nedovolené použití a vysvětlí svůj postoj.

Ostatně pokud je obsah považován za nedovolený, bude Názor a odpověď Prodejny případně stažen a jeho autor dostane e-mail s informací o důvodu vymazání.

5.3 – Doba zveřejnění Názoru a archivace

Autor nemůže Názor změnit po jeho zveřejnění.

Názory jsou zveřejněny na Internetových stránkách jeden rok, pokud autor Názor výslovně nepožádá, aby byl Názor ze stránek stažen. Za tím účelem musí zaslat e-mail na adresu info.cz@citroen.com a udat datum svého Názoru nebo kliknout na link uvedený v e-mailu s potvrzením zveřejnění jeho Názoru. V tom případě už autor nemůže zaslat další Názor na tutéž Zkušenost zákazníka.

Názor však bude uložen v databázi CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. po dobu 5 (pěti) let.

ČLÁNEK 6 – PRÁVO PRODEJNY NA ODPOVĚĎ

Prodejna má právo odpovědět na každý Názor, který se jí týká. Za tím účelem může :
 • pro autora Názoru podat upřesnění nebo podat svoji verzi, pokud nesouhlasí s uveřejněným Názorem;
 • poděkovat autorovi za jeho Názor.
Odpovědi Prodejen jsou « a priori » zpracovány lidmi za stejných podmínek jako Názory. Opověď Prodejny pak může Správce fóra zamítnout z důvodů uvedených v článku 4.

Odpověď Prodejny, která byla zaslána, prověřena a odpovídající Obecným uživatelským podmínkám je zveřejněna vedle Názoru do 7 (sedmi) kalendářních dnů od svého zaslání.

Odpovědi Prodejny se zveřejní na Internetových stránkách po stejnou dobu jako Názor, k němuž se vztahují.

ČLÁNEK 7 – PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. vytvořila Internetové stránky k osobní informaci Uživatelů a Prodejen. Není možnáé žádné komerční využití, ani částečné, uvedených údajů bez předchozího písemného souhlasu CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Uživatele upozorňuje, že mnoho prvků Internetových stránek :
 • je chráněno právními předpisy týkajícími se autorského práva : Mohou to být zejména fotografie, články, kresby, animované sekvence, elektronické audio a video nahrávky... ;
 • je chráněno právnímo předpisy týkajícími se ochranných známek : a to zejména známky « Citroën », « dvojitý šíp » (logo Citroën), polo-designové známky « PSA Peugeot Citroën» a známek modelů vozů.
Takto chráněné prvky jsou vlastnictvím společnosti a jejích poboček a/nebo třetích osob, které společnost Automobiles Citroën a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. oprávnily k jejich užívání.

V důsledku toho jakákoliv reprodukce, zobrazování, užívání, úprava, změna, vkládání, překládání, komercializace částečná i úplná jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv formou a na jakémkoliv nosiči (papírovém, elektronickém...) z celých Internetových stránek nebo jejich části se zakazuje, pokud není předem písemně schválena společností Automobiles Citroën či CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a s výhradou výjimek dle právního řádu České republiky.

ČLÁNEK 8 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 – Osobní údaje

Internetové stránky lze navštěvovat, aniž by Uživatel musel udávat svou totožnst nebo jakékoli jiné osobní údaje.

Uživatelé jsou informováni, že informace, které by mohly být shromážděny přes Internetové stránky, CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. shromažďuje za účelem zpracování Názorů, takže je může užívat tato společnost, její pobočky, její obchodní síť, každá společnost, která by poskytovala služby společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a/nebo každá společnost, která je součástí skupiny PSA Peugeot Citroën, a to za účelem zasílání obchodních nabídek, anket a analýz.

Společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. může v rámci své činnosti potřebovat zaslat shromážděné údaje do jiných zemí za jedním z účelů, pro které byly údaje původně shromažďovány nebo s cílem, který účastníci následně odsouhlasili. Jestliže jsou tyto údaje zaslány do třetí země, CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. přijme veškerá potřebná opatření, aby zabránil jakémukoli zneužití. Údaje se zasílají jen do zemí, které zaručují odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje mohou být zaslány do zemí, jež nejsou členy Evropské unie.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, má každý Uživatel právo k přístupu a k opravení informací, jež se ho týkají, a právo oponovat pro zpracovávání těchto informací. Uživatel poskytnutím svých údajů dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím vyplněného kontaktu. Souhlasí též výslovně s tím, že jeho výše vyplněné osobní údaje mohou být za stejným účelem předávány těm subjektům, které na základě písemné smlouvy uzavřené s CITROEN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. osobní údaje zpracovávají. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu 5 (pěti) let a může jej na níže zmíněných adresách kdykoli písemně odvolat. Uživatel má právo na přístup, změnu a odejmutí svých osobních údajů, a to na základě žádosti odeslané na Oddělení vztahů se zákazníky CITROEN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle 140 00 či emailem na adrese info.cz@citroen.com.

8.2 – Cookies

Uživatel je informován, že Internetové stránky zavedly systém cookies. Uživatel je tak informován, že během jeho návštěvy Internetových stránek se mohou na jeho internetovém prohlížeči automaticky nainstalovat cookies.
Cookies jsou složky zasílané na hard disk Uživatelů, aby jim umožnili snazší prohlížení Internetových stránek a vytvářet statistiky o jejich navštěvování. Tyto cookies rozhodně neobsahují nominální informace.
Uživatel může zasílání cookies deaktivovat změnou nastavení parametrů svého prohlížeče.

ČLÁNEK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Zavedení hypertextového odkazu na Internetové stsránky vyžaduje předběžný písemný souhlas společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

V žádném případě však není možné připisovat společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. odpovědnost za obsah webových stránek, s nimiž by byly Internetové stránky spojeny hypertextovým odkazem nebo jiným druhem spojení. Je v odpovědnosti Uživatele, aby si zjistil obecné podmínky užíván ostatních webových stránek.

ČLÁNEK 10 – BEZPEČNOST

Uživatel se zavazuje, že při používání Internetových stránek neprovede žádné kroky, které by mohly vést k zavirování a k informatickým, funkčním poruchám nebo by mohly poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky. Uživatel se zejména zavazuje, že v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami bude poskytovat pouze důvěryhodné a neurážlivé informace, údaje, dokumenty, složky, které nemohou poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky.

Uživání, které bude vycházet z Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky, musí dodržovat národní i mezinárodní právní předpisy a práva třetích osob a nesmí poškodit dobré jméno společnosti Automobiles Citroën a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., a to z žádného důvodu a žádnou formou. Uživatel zejména společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. zaručuje proti jakékoliv činnosti třetích jakékoliv činnosti třetích osob spojené s obsahem informací poskytnutých Uživatelem v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami, a to zejména co se týče poškození práv na ochranu osobnosti, práva na ochranu duševního vlastnictví, narušení veřejného pořádku, dobrých mravů, respektování soukromého života (práva k vlastnímu vzhledu atd.) nebo porušení platných trestně-právních předpisů vnitrostátního a/nebo mezinárodního práva. Uživatel se za tímto účelem zavazuje, že společnosti Automobiles Citroën a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. uhradí veškeré výdaje, poplatky a náklady, které by musela nést, včetně honorářů a přiměřených výdajů na konzultace Automobiles Citroën a CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

ČLÁNEK 11 – VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel používá Internetové stránky pouze na svoji výlučnou odpovědnost. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a její pobočky nemohou být volány k odpovědnosti za přímé či nepřímé škody, a to zejména škody materiální, ztráty údajů nebo programu, finanční škody plynoucí z používání Internetových stránek nebo s nimi spojených stránek.

Internetové stránky jsou přístupné přes itnernetovou síť. Za tímto účelem se připomíná, že internet je otevřená a neformální síť tvořená vzájemným propojením informatických sítí na mezinárodní úrovni. Správa internetu nepodléhá žádné centrální organizaci a každá část této sítě patří nezávislému veřejnému či soukromému subjektu. Její fungování tedy spočívá pouze na spolupráci mezi operátory jednotlivých sítí bez povinnosti dodávky či kvality dodávky mezi operátory. Sítě mohou mít různou kapacitu přenášení dat a vlastní politiku užívání. Nikdo nemůže zaručit dobré fungování internetu jako celku. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. tudíž nepřijímá žádnou odpovědnost či záruky v případě špatného fungování internetu (zpoždění při odesílání nebo jiné nedostatky funkčnosti).

ČLÁNEK 12 – DOČASNÉ PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PŘÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. může kdykoliv dočasně přerušit a zastavit přístup Uživatele na Internetové stránky v případě porušení těchto Obecných uživatelských podmínek Uživatelem, a to bez poškození ostatních práv a činností ve prospěch společnosti CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., v případě technických problémů spojených s infrastrukturou vytvořenou k zavedení a fungování Internetových stránek anebo v případě údržby Internetových stránek.

ČLÁNEK 13 – POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Internetové stránky a tyto Obecné uživatelské podmínky se řídí výhradně českým právním řádem.

V případě sporu mezi stranami se tyto budou snažit o smírčí řešení. Pokud ke smírčí dohodě nedojde, bude příslušný obecný soud vybrán podle právních předpisů českého právního řádu.

ČLÁNEK 14 – AKTUALIZACE OBECNÝCH PODMÍNEK

Společnost CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo bez předběžného oznámení upravovat a aktualizovat tyto Obecné uživatelské podmínky a všechny prvky na Internetových stránkách.

Uživatel se musí s těmito úpravami vypořádat, tak že se seznámí s Obecnými uživatelskými podmínkami při každém připojení na Internetové stránky. Má se za to, že Uživatel souhlasil s Obecnými uživatelskými podmínkami v jejich poslední verzi při každém připojení na Internetové stránky.